بلخره علت قطعی برق هم در بعضی مناطق مشخص شد

قطعی برق