فال میخواهم بگیرم , میشود نیت کنی ؟
میشود با این غزل احساس سنخیت کنی؟
منطق لبهای تو شد علت اشعار من
میشود با بوسه ای اثبات علیت کنی؟
طبع من گرم است,عشق من ندارد حد و مرز
تو زرنگی , می شود آنرا مدیریت کنی ؟
عذر میخواهم حواسم چند بیتی پرت شد!!
فال میگیرم دوباره , می شود نیت کنی ؟