آغوش تو چقدر می آید به قامتم

  در آن به قدر پیرهن خویش راحتم ...



نظر یادت نره