برای چاق نشدن و کاهش وزن به یکی از نکات مخفی که در زندگی ما رخ میدهد باید توجه کنیم همه ما گاه و بیگاه با استرس و عوامل تنش زا برخورد میکنیم مشکلاتی که محیط زندگی و کار و تحصیل ما رخ میدهد باعث میشود لحظات سختی رو تجربه کنیم یکی از مشکلاتی که این عوامل بوجود می آورند تاثیر منفی بر روند سوخت و ساز بدن خواهد بود . مقاله ای که سایتهای خارجی در این رابطه ترجمه شده است را تقدیم شما میکنیم .
فشار و عوامل استرس زا باعث جلوگیری از روند سوخت و ساز بدن میشوند طوری که وقتی مقداری وعده غذائی مصرف میکنید این وعده غذائی باعث افزایش وزن شما میشود به علت اینکه سوخت و ساز بدن کاهش یافته است، ولی در حالی که در موقع آرامش اون مقدار وعده غذائی را مصرف میکنید ممکن است چنین نقشی در افزایش وزن شما نداشته باشد.
کاهش وزنبا توجه به تحقیقاتی که در بریتانیا صورت گرفته است که تنش و درگیری های استرس زاغالبا به سبب درگیری و اختلاف با همکاران و همسر و فرزندان و و یا فشارهای محیط شغلی میباشند.
و کسانی که تحت تاثیر این عوامل قرار میگیرند به علت اینکه سوخت و ساز کالری بدن آنها کاهش پیدا میکند و به آرامی صورت میگیرد دچار آهستگی در  سرعت کاهش وزن خود میباشند.
عوامل تنش زا
روش تحقیقات محققانی که به این ارزیابی رسیده اند اینگونه بود که یک وعده غذائی را به دو گروه از خانم ها برای خوردن دادند دسته اول خانم هایی که روز قبل تحت تاثیر عوامل استرس زا قرار گرفته بودند و خانم هائی که در روز قبل از آن محیط همراه با آرامشی رو تجربه کرده بودند. تایج نشان میداد خانم هائی که در محیطی همراه با آرامش بودند سوخت و ساز بدنی آنها روند سریعتری به گروه خانمهای تحت تاثیر عوامل استرس زا بود.وهمچنین نشان داده شد که کسانی که تحت عوامل تنش زا بودند سطح انسولین آنها بالا رفته بود که باعث میشد بدن ذخیره چربی انجام دهد.
نتایج این مطالعه که در روزنامه تلگراف بریطانیا  درج شده بود حاکی از آن است که عوامل استرس باعث میشوند چربی بدن اکسید نشود و به فرم لازم برای تبدیل به انرژِی شدن و مصرف نرسد.که این یعنی عوال تنش و فشار و استرس که بر فرد تاثیر میگذارند باعث افزایش بدن و چاقی خواهند شد.


با توجه به نتایج محققان میشود اینطور نتیجه گیری کرد که:
زنانی که در محیطهای با آرامش هستند میتوانند قدرت سوخت و ساز کالری بدن آنها بیشتر است که این امر باعث لاغر شدن بدن آنها میشود.
محققان توصیه کردند که در حین عصبانیست و استرس از افراط و تفریط در خوردن غذا خودداری کنید و این به علت این خواهد بود که سطح انسولین افزایش میابد و مانع از کاهش سوخت و ساز بدن و باعث افزایش سطح چربی خواهد بود.