نقاشی های سه بعدی شگفت انگیز و زیبا از شخصیت های کارتونی هنرمند و طراحی به نام ” جاو کاروالهو” مهارت خاصی در تبدیل کاغذ های سفید به تصاویری سه بعدی دارد.

او این آثار با استفاده از سایه و بازی با خطای چشم ایجاد می کند.

اضافه کردن خطوط آبی به این آثار، آنها را توهم انگیزتر جلوه می دهد.

نقاشی سه بعدی تام و جری
نقاشی سه بعدی زیبا