عکس  از سید حسن خمینی نوه امام به همراه دخترش


سید حسن خمینی