جملات عاشقانه مخاطب دار و دوست داشتن وسری جدید برای لاین و فیسبوک و وایبر و هالک و بی تالک و هرجامعه مجازی دیگر.

اگر از همه چیزت بگذرم از لبهایت نمیگذرم، مگر بازیست، من از آن لبها دوستت دارم شنیده ام

http://peb30.mihanblog.com/

ﻣــﻦ ﯾـﻪ ﻣﺨﺎﻃـــــﺐ ﺧــــــﺎﺹ ﺩﺍﺭﻡ ..
ﯾﮑـﯽ ﮐــــــﻪ ﻣـﺮﺩﻭﻧــﮕﯿــــﺶ ﺍﺩﻣــــــﻮ ﺩﯾــــﻮﻭﻭﻧــﻪ ﻣـﯿﮑﻨـﻪ ...
ﮐﺴـــﯽ ﮐـﻪ ﻭﻗـــﺘﯽ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ ﻧﺒــﺎﯾـــﺪ ﺟـﺰ ﭼـــﺸـــــﻢ ﭼـــﯿﺰﯼ ﺑﺸــــﻨـﻮﻩ ...
♥ﻋﺎﺷــﻖ ﻋﺎﺷﻘـﺎﻧـــــﻪ ﻫﺎﺷـــــﻢ ...♥
♥ﻋﺎﺷــــﻖ ﻏــــﯿــــﺮﺗـــﯽ ﺷﺪﻧشــــــﻢ ...♥
ﻭﻗﺘـــــﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﻡ ﺣﺴــــﺎﺏ ﻣﯿـــــﺨﻮﺍﺩ ...
ﻣـــــﻦ ﻋـــﺎﺷــــﻖ ﻣﻮﻗﻌـﯽ ﺍﻡ ﮐــــــﻪ ﻭﻗــــــﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﻧــــــﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧــــﻪ

ﻋﺎﺷـــــــﻖ کسی ﺷﺪﻡ ﮐـــــﻪ ﻭﺟـﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿـــــــﻢ ﺍﺭﺍﻣـــﺶ ﻣــــــﯿﺪﻩ ...
کسـی ﮐﻪ ﺣــــﺘﯽ ﺍﮔــــﻪ ﺑـــــﺎﻫﻢ ﻗــﻬﺮ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﻣـــــﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐـﺴﯽ ﺟـــﺎﻣـــــﻮ
ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ ...
کســــــی ﮐﻪ ﻫــــﻤﯿﺸــﻪ ﻣﺜـــــﻞ ﮐﻮﻩ ﭘــــــــﺸـــــﺘﻢ ﻫﺴــــﺖ ...
♥ﻋﺎﺷــﻖ کـــسی  ﺷـﺪﻡ کــﻪ ﯾــﻪ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﺷﻮ ﺑﻪ ﺩﻧـــیا نمیـــــدم.♥

http://peb30.mihanblog.com/


اینجا مجازی ست (میدانم میدانی)
اما، اینجا نه من تو را میشناسم نه تو مرا
نه تو آن اندازه زیبایی که به نظر میرسد
و نه من آنقدر زشتم که تو تصور میکنی
نه تو آنقدر خوبی که من دوست دارم
و نه من آنقدر بدم که تو میگریزی
اینجا فقط اینجاست
تنها جایی که پول اهرم هیچ چیز نیست
تنها جایی که قدرت در دست یک نفر نیست
اینجا زندگی جریان دارد، شاید مجازی اما تعلق پذیر است
پس نیازی به این همه نقش آفرینی نیست
خودت باش
همان که هستی اما دنیای واقعی به تو مجال بودنش را نمیدهد
همان که دوست داشتنی ست
همان که مجازی نیست
اینجا دنیای مجازی است
لطفأ موقع ورود نقاب خود را بردارید...

http://peb30.mihanblog.com/

آسمون به دریا گفت این بالا خیلی خوبه، همه جا رو میشه دید. دریا گفت این پایین از اون بالا هم بهتره، چون فقط تو رو میشه دید... تقدیم به آسمون قلبم.

http://peb30.mihanblog.com/

یک روز قشنگ، یک دل خوش، یک لب خندان، یک تن سالم، دعاى امروز من برای هر روز تو، آرام ترین تپش قلبم را تقدیمت میکنم تا بدانی که آرام بخش وجودمی ...

http://peb30.mihanblog.com/

✖گــــــــور بابای اونایــــــى✖

          ✘كه وقتى خوشـــــــــن✖

                       ✖میــــٍٍِـٍـٍـٍـٍـٍس كالــــــــــــــــــشونیم✖
 
            ✖وقتى تنها میــٍـٍـٍـٍـٍـٍشن✖

 ⇚رفــــــــیق فابـــــشونیم⇛


http://peb30.mihanblog.com/✘ روزگار عـوض شـכ...
 
 مـثـل כفـتـرهـاے قـכیـمے ڪاهے بـوכیـم،
 
 כو بـہ כو بـا هـҐ ...
 
 هـرڪـכامـمـاטּ را ڪـہ مے ڪنـכنـכ،
 
 آטּ یڪے هـҐ

بـیـروטּ میـزכ از زنـכگـے!
 
 حالـا سیـمے ماטּ ڪرכنـכ

ڪـہ بـا رفتـטּ כیگـرے ڪڪ ماטּ هـҐ نـگـزכ