کلمات عاشقانه و جملات زیبا دلربا و دوست داشتنی پر از احساس شاد و غمگین


ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼـــﺎﺣﺒﺖ ﻧﻤـﯽ ﺟﻨﮕـــﻢ !
ﺍﺣﺎﻃــﻪ ﺍﺕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨـــﻢ ﺗــﺎ ﻣــﺎﻝ ﻣــﻦ ﺷـــﻮﯼ !

ﺑـﺎ ﺭﻗﯿـــﺒﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺟﻨﮕـــﻢ !
ﺑـــﻪ ﻗـــﻮﻝ ﺩﮐﺘــــﺮ ﺍﻧﻮﺷـــﻪ ﮐــﻪ ﻣﯽ ﮔﻔـــﺖ :

ﻋﺸـــﻖ ﺗﻤﻠـــﮏ ﻧﯿـــﺴﺖ ، ﺗﻌﻠــــﻖ ﺍﺳـــﺖ !
ﻭﻟـــﯽ ﺍﮔـــﺮ ﺑﯿﺎﯾــﯽ ﻭ ﺑﻤﺎﻧـــﯽ،

ﺑـــﺮﺍﯼ ﺑــﺎ ﺗـــﻮ ﻣﺎﻧـــﺪﻥ ، ﺑــﺎ ﺩﻧﯿــــﺎ ﻣﯽ
ﺟﻨـــﮕﻢ . . ."‏ نگـــــرانِ مـــــن نـــــباش "
چشم هـــــای وحشـــی ام را ،
هیـــــچ نگـــــاهِ هـــرزه ای نــمی تواند رام کنـــــد ...!
نگـــــرانِ خودتـــــ بـــــاش کـــــه دِلَــــت ،
بـــــا هـــــر لبــــخندی می لـــــرزد .......!!!!▲▼▲ دِلــَم یـڪ اتِّفاق می خـواهـَد !
▲▼▲ یڪ تـلفن نا آشنا ..
▲▼▲ با بـی مـِـ ـیلی تمـام جــواب دَهَــمـ
▲▼▲ و صـِــ ــدای تــو ... ..
پیچــک نگــاهــم
دزدانــه تــا پشــت پنجــره ی
اتــاق تــو بــالا آمــده
بــه کجــا خیــره شــده‌ای ؟
بــاران کــه بگیــرد
تمــام پنجــره
پــر از پیچــک خــواهــد بــوددلتنگی ات
جریمه کدام گناهست
که هر شب در چشمانم نوشته میشود
خواب بی خواب ...
وقتی تو نیستی

دنیا چیزی کم دارد

مثل کم داشتن یک وزیدن، یک واژه، یک ماه !

من فکر میکنم در غیاب تو

همه ی خانه های جهان خالیست

همه ی ِ پنجره ها بسته است

وقتی که تو نیستی

من هم

تنهاترین اتفاق ِ بی دلیل ِ زمین اماینکـہ בَر آن، جــا خـُـوش کـَـرבهـ اے،

בل اســت،

نـَـہ شَهــربــازے!

بــاور کـُـن

تــاب ِ بــازے نـَـבارَב . . .خیـــــــــلی حرف است


که تو هــر روز در گلویت،


خاری کُشنده احساس کنی


برای کسی که


بدانی


حتّی یک بار در عمرش

به خاطرِ تو بغــض هم نکرده است...!تو نیستی... تمام دنیا هم که جمع باشند انگار یک چیز دنیا کم است !!! آنقدر کم که...تمام هستی زیر سئوال می رود...!


عاشقانه ترین و رمانتیک ترین زیباترین جملات اینترنتی هم اکنون در اختیار شماست