جملات و پیامک های بسیار زیبا و خواندنی عاشقانه احساسی برای ویچتwechat


آمــوخــتــ ه ام کــ ه وابــسـتــ ه نـبایـد شـد !!!


نــ ه بــ ه هــیچ کـس، ...


نــ ه بــ ه هــیچ رابــطــ ه اى ...


وایــن لعــنتــى ،نشـدنــى تریــن کــارى بــود کــ ه آموخـتــ ه ام ...!!!

^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&


میلیون ها سال
طول کشید
تا نوبت زندگی به ما رسید
و من چه ساده
دارم برای تو می میرم...

^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&


قــــدر لـحـظـه ها را بـــدان

زمـــانـی مـی رســد کــه تــــو دیـــگـر قــــادر نـــیستی بــگـویـی :

” جــــبـــران مــی کـــنم “


^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&
نـاامیــدی هـمان امـیـد اسـت ...!

فـقـط بــوی نـا مـیگیـرد ...

ازبـس کـه مـیمانـدتـه دل !!...

^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&

با تــو من همیشه برنده ام ! دستهایم را چه عاشقانه گرفته ای ….. یادم تو را فراموش !^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&

هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم

كسی كه به آن اعتماد داشته ایم

عمری فریبمان داده است...

^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&


مچاله شده ام در خودم با بوی سیگار و طعم تلخ چای مانده . . .
پنجره را باز نکن ،
امروز دلم می خواهد غمگین باشم . . .


^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&

به تو که فکر میکنم

مـــورچــــه ها

دورم جمع میشوند،

رویای تـــو شیرین است..


^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&


من عادت دارم نگاه کنم
به آدمهایی که از دور می آیند
تا آن زمان که ثابت شود
“تو” نیستند…