جوک های طنز کلیپس دختر و جک دختر و معیار ازدواج و جک های باحال و خنده دار

ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺧﺘﺮﺍ :ﻗﯿﺎﻓﻪ؛ ﺟﻮﺭﺝ ﮐﻠﻮﻧﯽ

ﻫﯿﮑﻞ؛ ﺍﻧﺮﯾﮑﻪ

ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ؛ ﺑﯿﻠﮕﯿﺪﺱ!

ﺍﺧﻼﻕ ؛ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﺳﻼﻡ :))

...................................................

آخرش نفهمیدم مترادف کلمه مدیون دقیقا چیه ؟

مشغولزومبه ؛ مشغلزمه ؛ مشقولظمبه ؛ مشغلضمه ؛ مشقول ظمه ؛ مشقور زمده ؛ مش غول زبده ؛ مشغول زنده ؛ مش غول زنده …

اگه راستشو بدونی و نگی مش غول ضمبه ای !
........................................................

ﮐﻠﻴﭙﺴﻮﻑ ﭼﯿﺴﺖ ؟!؟
ﮐﻠﻴﭙﺴﻮﻑ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﭙﺴﻰ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺯﻣﻴﻦ ، ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻩ ﻭ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﻩﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺗﻰ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﺑﺸﻪﺍﯾﻨﻢ ﯾﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻠﻤﯽ ... ﻋﻤﺮﺍ ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯿﺪ...........................................................

ﺩﻡ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻟﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺭﻭ ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ

۲۰۰

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﯾﻪ دخترﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮﺩﺗﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎﺗﻪ؟

... ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻬﺶ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﺗﻮ ﻫﻢ ﯾﮑﯿﺸﻮ ﺩﺍﺷﺘﯽ؟

ﺳﻮﯾﭽﺸﻮ ﺩﺭﺍﻭﺭﺩ ﺳﻮﺍﺭﺵ ﺷﺪﻭ ﺭﻓﺖ .

ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﻻﻧﻢ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻧﻢ :|.........................................


دیگه به مَرحَله ای از عِرفان عَملی رسیدم

.

که وقتی تو خیابوُن راه میرَم

می تونم دُخدَر و پِسر رو از هم تشخیص بِدَم


.......................................

دعای بعضی دخترها:

خدایا
به خوبان شوهردادی
به بدان دوست پسر،
نکند ما به تماشای جهان آمده ایم :D