اگر فکر می کنی کس دیگری هم وجود دارد که می تواند زندگی تو را متحول کند ،
>>> در آیینه نگاه کن<<<
کم کم یاد میگیری

باید باغ ِ خودت را پرورش دهی به جای اینکه
منتظر کسی باشی تا برایت گل بیاورد.
کم کم یاد میگیری که خیلی می ارزی...
پروا نکن ، پر، واکن!


وقتی می شود پر، وا کرد چه نیازی ست به پروا کردن ؟


برای آن هایی که به « پرواز» می اندیشند ،

هیچ کوچه ای بن بست نیست.


« تسلیم » و « شکست » و « مرگ » ، همیشه ، بی معناست!....