عکس قدیمی نادر و کمیاب از تخت جمشید که توسط قاجاری ها گرفته شده است

عکس قدیمی تخت جمشید