جملات زنانه یا جملاتی در تعریف از عظمت خانوم ها و زنان

گاهی سعی می کند ,
مردانه بازی کند!
مردانه قدم بردارد, مردانه فکر کند...
مردانه قول دهد...
اما هر کاری هم که بکند... " زن " است!!!
احساس دارد ...
لطیف است...
یک جا عقب مینشیند ومحبت " تــــــو " را میخواهد...
زن است دیگر ....!!

http://peb30.mihanblog.com/

زنها

قوی ترین مردان جهان اند

وقتی ظرافت های خود را

در آغوش می گیرند.........

http://peb30.mihanblog.com/

زن جنس عجیبی ست
چشمهایش را که می بندی دید دلش بیشتر ، دلش را که میشکنی
باران لطافت از چشم هایش سرازیرتر …
انگار درست شده تا روی عشق را کم کند.

http://peb30.mihanblog.com/

از هوایش گل می چکد
از قدم هایش موسیقی
و از صدایش ترانه می وزد
و عشق باران می گیرد
بهشت را در چشمانش
و سرنوشت را
در چین دامنش
با خود حمل می کند
وقتی که یک زن
در زیبایی قدم می زند .........