چه زود فراموش می شوم

انگار سالهاست که من مرده ام

اما هنوز ذهن زخمی ام

یاد تو را نشانه می رود

http://peb30.mihanblog.com/

برای خریدن عشق،هرکس هرچه داشت آورد،دیوانه هیچ نداشت و گریست.همه گمان کردند چون هیچ نداردمی گرید،ولی هیچ کس ندانست که قیمت عشق اشک است.

http://peb30.mihanblog.com/


زندگی بافتن یک قالی است
نه همان نقش و نگاری که خودت می خواهی
نقشه را اوست که تعیین کرده، تو در این بین فقط می بافی
نقشه را خوب ببین!
نکند آخر کار، قالی زندگیت را نخرند!

http://peb30.mihanblog.com/


امــروز دلــمـــ یــه جــای خــالـــی مــی خــواد !


کــیــلــومــتــرهــا خــالــی مــیــخــواهــمــ !


کــه از تــه دل داد بــزنــمــ

خــیــلــی پــرمــ …

خــیــلــی پــرمــ …

خــیــلــی پــرمــ …خــیــلــی پــرمــ …
خــیــلــی


http://peb30.mihanblog.com/

صِدایِ گــآم هآیِ تـُــ♥ـــو ضَرَبــآنِ زِندِگـیِ مَن اَست

بـآمِن رآه بیآ

بآ تُــ♥ــو تِشنِــه یِ زِندِه بودَنَـم... .

http://peb30.mihanblog.com/

از هوایش گل می چکد
از قدم هایش موسیقی
و از صدایش ترانه می وزد
و عشق باران می گیرد
بهشت را در چشمانش
و سرنوشت را
در چین دامنش
با خود حمل می کند
وقتی که یک زن
در زیبایی قدم می زند .........


http://peb30.mihanblog.com/

برای مَن

همین از تو گفتن !

“زندگیست”