این کارتون توسط محمد کارگر کشیده شده است و در جام جم نیوز منتشر گردید
کاریکاتور ظریف