متن های زیبای عاشقانه به همراه عکس برای فیس بوک


رآه حـلـــــے بـ ـرای مـشـ ـكــلـ ــم دار یــد؟


مــرده ی تـ ـن را بــ ـه خـآکــــ مـــے ســ ــپــآرنــ ـد

مــ ــرده ی دل را چــ ـه كــنـ ـم؟؟

زن غمگین تخت

ܓ✿حـــ ــآلـــم بـــ ه هـــ ــم مـی خــ ـورد,,,,,,,,

ܓ✿از کــ ـلمــ ه هـآی “عــزیـزم” و “عشــ ـقــم” !!!


ܓ✿مـــ ـــن رآ هـــــ مـآن “بـبــ ــیــن” صــ دآ کـ ــن …

دخترک غمگین