خـــــــــــ♥ ــــــــدایــــــــــا !!!

از این به بــــعد بــــه مخلـــوقاتــــت

یـــــک متــــــــرجم ضمیمـــه کن ....

اینجـــا هیــچ کــس هیـــچ کـــس را

نمــــــیفهــــمـــــــــــد!!!!

زیبا هنری

◘ آموخته ام که به کسی یا چیزی که دل ندارد نباید دل بست...

◘آموخته ام که باد با چراغ خاموش کاری ندارد....

◘آموخته ام که خدا همه چیز را در یک روز نیافرید, پس من چگونه میتوانم همه چیز را یک روز به دست آورم...

◘آموخته ام که مهم بودن خوب است اما خوب بودن مهمتر است...

◘آموخته ام که زندگی جدیست,ولی ما نیاز داریم به دوستی که لحظه ای با او از جدی بودن دور باشیم....!!!♥♥♥

فلسفی

پرده ی گوشهایش را کشیده است
که نشنود...
صدای عشق مرا
چشم هایش را بسته است
تا نبیند...
بی تابی دل مرا

آهای اهل زمین
به او بگویید

دوستش دارم..
پسر و دختر قهر