"مرد" اگر این غرور لعنتى و این اسم کاذب را با خود یدک نمى کشید

مطمئن باش...

از هر زنى بیشتر

مشتاق یک نوازش و یک آغوش بود!

پسر و دختر

هَمیـــشـﮧ قَدَمهاے تو رآ
تآ حوالے دلم می شمُــ ــــرم ،
بَعــ ـــد بر مــے گردَم
و بـﮧ یآدِ تـ ـــــرآنـﮧ ے تــــازه اے می اُفتم !
مـے بینی؟ عَزیز!
برگِ تـ ــــــــانَخورده ِے آכּ چرکنویســ قدیمے ,
دُوبارهـ از شکســـــتـכּ شیشـﮧ ے بـُ ـــــــغض ِ مَـכּ تر شد !
مے بـینی ...
یـ ـــــادت همیشـﮧ بآ مَـــכּ است
تـــــا بے نهـ ــــآ یت .... !

دخترک غمگین


وقتی از کنارم رفتی
درست 
مثل همان کودکی بودم 
که بادکنک هایش را باد برد


دختر بادکنک


بهترین متن های عاشقانه با عکس فقط در وبلاگ ما: با عضویت در خبرنامه این مطالب را روزانه در ایمیل خود ببینید