مـטּ و تو خیلے کارها به دنیا بدهکاریم (!)
مثل عکس انداختنِ دونفرے
مثل پریدטּ دوتـآیے توے گودال آب ...
مثل لیسیدن دوتایے بستنے قیفے
مثل بوسیدטּ توے آسانسور یا راه پله

مثل قدم زدטּ توے یه روزِ پاییزے

مثل یه رقص دونفرے

مثلِ . . .

.
.
+فرو میرن همه بغض هآیمـ وقتے نفس تو در حلقومـ من مزه بآرون میده!

+ عب نداره خدا .. چـآکرتیمـ همه جوره (!)

عکس عاشقانه زیبا

"ما مــرد هستیم(!)
صورتمان ته ریشے دارد(!)
گاهے دلگیراز بے وفایے ها ، اما دلمان دریــاست(!)
جـاے گریـه كردن به بالكن میرویم و سیـگار دود میـكنیم(!)
ما با همــان دستان پهن و زبرتو را نوازش میكنیم(!)
دریایے از گرفتارے هم باشیم ،
ولے با همان صورت ناصاف تو را میبوسیم نوازشت میکنیم..
تا آرام شوے! آنقــدر مارا نامــرد نخوان!
آنقدر پول و ماشین و ثـــروتمان را نسنج (!)
فقط به ما دلت را بده تا زمین و زمان را برایت بدوزیم(!)
فقــط با ما روراست باش تا دنیا را به پایت بریزیم"

متن عاشقانه زیبابـوی بهـار می آیـد ...
نـ و ر و ز ...
لعنـت به ایـن احـساس خوبــ (!)
مـآ بـه چیـرآی خوبـ عـآدت نداریـم ... خدآیـآ هوایـیمـون نـکن ...


+ بهـآر بـی حضورت کـابـوس ایـن خوآب زمستـآنی سـت ...

+ شـب عید نزدیـک است و من هـنوز هیچ تبریکـی پیدا نـکرده ام برای تـو. اگرچـه تو حتـی خواهی نشـست بر سـر سفره ای بـدون تبریـک (!)

+ این روزها قشنگترین هدیه مـی تواند آمدن تو باشد (!)

+ نود و دو َت مبــارک تَر از نود و دو ِ هَــمـه ...(!)

+رفیقا منم رفتنے شدم تا بعد تعطیلات .../.

عکس عاشقانه زیبا کودک


در شهرے کـﮧ بوے عید نیست …
چه فایده …
جوانـﮧے درختان …
نور خورشید …
لباس نو …
من تنها با تو عید را مے خواستم …