جملات را در ادامه مطلب بخوانید
..میگویند :

به زن نباید بال و پر داد ؛ میپرد !

اما زنان فقط پرواز های عاشقانه را دوست دارند ،

بی دلیل نمی پرند !!


..........................................................................اگر بدنبال جدیدترین جملات فیس بوکی برای جامعه های مجازی میگردید اینجارا بخوانید

..روش معلم های سخت گیر را تقلید می کنم

هی تند تند مشق شب می دهم

به خود که بنویس:

صدبار از روی هرکلمه

دلتنگی ممنوع!

دوست داشتن ممنوع!

خاطره ممنوع...

خاطره بازی هم!

مشق کن هر غروب تمام این ها را..

تا که باورت شود

دوره ی خوشی های دلت گذشته!

اما..

چه فایده که

طفلی بازیگوش شده ام و سربه هوا..

...............................................اگر بدنبال جدیدترین جملات فیس بوکی برای جامعه های مجازی میگردید اینجارا بخوانید

.احساسِ پُـوچی میکُـنـد

بـآلـشـــم؛

آنقـدر کـه جـای خوابـیــدن

خـوآب دیده ام رویـش

بـی اعتمـآد شُـده

بَـس کـه

جـآی خــوآب

بیــدآری هآایَـم را

بـه خُـوردَش میـدهـَــم...
..............................................اگر بدنبال جدیدترین جملات فیس بوکی برای جامعه های مجازی میگردید اینجارا بخوانید
..علفـِــ هــرز خیلی هم هــرز نیستــــ

حداَقل عملـِـ فتوسنتز را اَنجـام میدهـــــد

امــا

آدمـِـ هرز

هـرز استــــ به معنـــآی واقـعــــی.....!

..............................................اگر بدنبال جدیدترین جملات فیس بوکی برای جامعه های مجازی میگردید اینجارا بخوانید

..خــــــــــدا جــــــــون نتـــــــرس...!

نــــه به گنـــــــاه میفتــــــــی!؟!!

نــــــه بــــــه جهنـــــــم میـــــــری!!! ...

منــــــو تو به هــــــــم محـــــرمیم...

دستمـــــــو بگیـــــــر.

...............................................اگر بدنبال جدیدترین جملات فیس بوکی برای جامعه های مجازی میگردید اینجارا بخوانید

..مـی دانَــم که سَـرت شلـوغ اسـت

هَـر چقـدر بخواهـی منتظـرَت مـی مانــم

اینجـا رویِ همیـن زمیـــن!

امــــا...

زودتَـر بیــا پاییـن "خُـــــدا جــان" ایـن پاییـن همـه با تــو کار دارنـد....!!

...............................................اگر بدنبال جدیدترین جملات فیس بوکی برای جامعه های مجازی میگردید اینجارا بخوانید

..از کنار ویترین گوشواره ها رد می شوم
از ردیف لاک ها ،
تورهای سفید و روبان های رنگی
پایم سسست می شود
کنار رگال پیرهن های مردانه
تو نیستی و من ،
برای زن بودن(...........)

.........................................اگر بدنبال جدیدترین جملات فیس بوکی برای جامعه های مجازی میگردید اینجارا بخوانید

..این روزهــــا . . .

چَشمـ هـــایِ بَعضــــــی آدَمـ هــــا . . .

شـــــاه کلید می مانَد . . .

فَقَـــــط با یِکــــ نگـــــاهـ . . .

قفــــل دِل باز میکنند و بَعـــــد . . .

غــــارَتــ میکند هَـــرچهـ را که هَستــــ . . .

این روزهــــا

چِشمـ بَندِ خــــوابَمـ را . . .

دَر روز میزنَمـــ به جـــایِ شَبــ (!)

...........................................اگر بدنبال جدیدترین جملات فیس بوکی برای جامعه های مجازی میگردید اینجارا بخوانید
..ﺯﺧــــــﻢ ﻫــﺎیت را ﭘﻨﻬــــان ﮐــﻦ . . .

ﺍﯾﻨﺠــﺎ ﻣـــﺮﺩﻡ . . .

ﺯﯾــﺎﺩﯼ ﺑـﺎ ﻧـﻤـــﮏ ﺷـــﺪه اند . . . !!