دل پیش کسی باشد و وصلش نتوانی

لعنت به من و زندگی و عشق و جوانی

عکس عاشقانه
یه بیت شعر عاشقانه در رابطه با نرسیدن به معشوق برای من که خیلی زیباهستش نظر شما چیه؟