گیسوانت شراب بیست ساله است
 كه من نمی نوشمش
 ولی با بویش مست عالم میشوم

گیسو