رخ پیش از آفتـاب نکن عــاری از نقــاب

ترسم نمـاز صبـح جهانی قضــا شــــود

بنشین که بی وقـوع قیامت ز قامتـــت،

روزی هزار بـــاره قیــامت به پـــــا شـود

عاشقانه قیامت